مشاهده همه
%20 نهال انگور یاقوتی
نهال انگور یاقوتی
%2010,000 
8,000 تومان
%13 نهال انگور ترکمن4 (مویز)
نهال انگور ترکمن4 (مویز)
%1315,000 
13,000 تومان
انگور قزل (طلا) ارومیه
انگور قزل (طلا) ارومیه
12,000 تومان
%11 انگور قرمز بیدانه کشمشی
انگور قرمز بیدانه کشمشی
%119,000 
8,000 تومان
انگور سیاه سردشتی
انگور سیاه سردشتی
7,000 تومان
انگور بیدانه سفید
انگور بیدانه سفید
7,000 تومان