« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه» مطالب مفید
« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه»
زمان مناسب روغن پاشي زمستانه يك هفته مانده به تورم جوانه زماني كه حالت مخملي داشته باشند تا...
5 ماه قبل