رعايت نكات بهداشتي و فني در هرس درختان میوه مطالب مفید
رعايت نكات بهداشتي و فني در هرس درختان میوه
1-محل بريدگي حاصل شده از قطع شاخه روي درخت، محل مناسب براي رشد و پرورش باكتريها ، قارچها...
5 ماه قبل
فروش نهال انگور گلدانی اخبار
فروش نهال انگور گلدانی
انواع ارقام نهال انگور گلدانی در مجموعه آتانهال موجود میباشد. نهال ها یکساله و دوساله  با رشد و...
5 ماه قبل
توصیه های فنی خرید و کاشت نهال مطالب مفید
توصیه های فنی خرید و کاشت نهال
تهیه نهال گواهی شده ازنظر نوع رقم، پایه و فقدان الودگی بهداشتی قبل ازاحداث باغ بسیار ضروری است....
5 ماه قبل