1-محل بريدگي حاصل شده از قطع شاخه روي درخت، محل مناسب براي رشد و پرورش باكتريها ، قارچها و هجوم آفات و امراض مي باشد، بنابراين حتماً بايستي با چسب پيوند پوشانده شوند.
2-در هرس درختان مشكوك به آلودگي حتماً بايستي وسايل هرس را ضدعفوني نموده سپس اقدام به هرس درختان بعدي نمود، با اين عمل از گسترش آلودگي و مبتلا شدن درختان سالم جلوگيري كرده ايم.(ضد عفوني با محلولهاي ضدعفوني كننده ي موجود در بازار)
3-در شاخه هايي كه قطع آنها با اره اجتناب ناپذير است به دليل اينكه زخمهاي مضرس(دندانه دار) روي درخت باقي مي ماند حتماً بايستي پس از مسطح نمودن سطح برش خورده با چاقوي تيز، اقدام به پوشش آن با چسب پيوند نمود تا ضمن جلوگيري از خشكي محل زخم ،مانعي در مقابل ورود عوامل آفت و بيماري ايجاد كنيم در نتيجه بهبود و ترميم زخم سريعتر و سالمتر صورت گيرد.
4-تيغه ي قيچي به طرف شاخه اي كه قطع مي شود،نباشد تا زخم ايجاد شده توسط تكيه گاه قيچي،روي درخت نماند.
5-از باقي گذاردن تكه شاخه بر روي شاخه هرس شده خودداري گردد. برش به صورت پشت به جوانه و به صورت مورب زده شود. در برش مورب تجمع و نفوذ آب در محل زخم نخواهيم داشت.
6-مراحل برش شاخه هاي قطور با اره : برش شاخه هاي قطور با اره بايد مرحله اي باشد. زيرا با اين نوع برش از پارگي پوست تنه در اثر سنگيني وزن شاخه و آسيب ديدگي تنه جلوگيري بعمل مي آيد.