انواع ارقام نهال انگور گلدانی در مجموعه آتانهال موجود میباشد. نهال ها یکساله و دوساله  با رشد و کیفیت عالی هستند.

نهال های گلدانی در هر چهار فصل سال قابلیت کشت در باغات را دارند.