زمان مناسب روغن پاشي زمستانه يك هفته مانده به تورم جوانه زماني كه حالت مخملي داشته باشند تا قبل از بازشدن آنها مي باشد و بايد در دماي معمولي سمپاشي شود (در دماهاي زير صفر درجه سانتيگراد انجام نشود).

بعد از رقيق نمودن و پاشش روغن ولك به درختان بايد روي تنه درختان مثل روغن جلا، درخشنده شده و اين حالت باید چند روز پايداري داشته باشد. اين باغات از دور بخوبي قابل تشخيص هستند (علامت روغن استاندارد) و عدم پايداري روغن روي تنه و شاخه هاي درختان به منزله بي كيفيت بودن آن مي باشد.

از روغن های استاندارد شرکت های معتبر که دارای تاییدیه سازمان حفظ نباتات کشور (درج شده در برچسب ظروف) بوده و فاقد بوی نامطبوع نفت و گازوییل هستند استفاده شود.

روغن ولك قابليت اختلاط با بسياري از آفت كش ها را دارد ولي با قارچ كش كاپتان، سموم گوگردي (با هر نوع فرمولاسيون) مثل سولفور و آبامكتين نبايستي اختلاط شود.

تا دو هفته قبل و بعد از روغن پاشي از محلول پاشي سموم داراي گوگرد اجتناب شود.

معمولا نیاز به مخلوط کردن روغن ولک با حشره کش ها نمی باشد ولی در صورت نياز (در باغات هلو آلوده به سرشاخه خوار هلو) می توان با حشره كش هاي نفوذي مثل دورسبان و اتيون مخلوط کرد. قارچ كش نوردوكس را نيز مي توان با آن تركيب و مصرف نمود.

فاصله بين روغن پاشي و بارندگي حداقل 24 ساعت باشد.

ميزان مصرف روغن ولك در باغات 2 درصد (2 ليتر روغن در 100 ليتر آب) مي باشد.« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه»

زمان مناسب روغن پاشي زمستانه يك هفته مانده به تورم جوانه زماني كه حالت مخملي داشته باشند تا قبل از بازشدن آنها مي باشد و بايد در دماي معمولي سمپاشي شود (در دماهاي زير صفر درجه سانتيگراد انجام نشود).

بعد از رقيق نمودن و پاشش روغن ولك به درختان بايد روي تنه درختان مثل روغن جلا، درخشنده شده و اين حالت باید چند روز پايداري داشته باشد. اين باغات از دور بخوبي قابل تشخيص هستند (علامت روغن استاندارد) و عدم پايداري روغن روي تنه و شاخه هاي درختان به منزله بي كيفيت بودن آن مي باشد.

از روغن های استاندارد شرکت های معتبر که دارای تاییدیه سازمان حفظ نباتات کشور (درج شده در برچسب ظروف) بوده و فاقد بوی نامطبوع نفت و گازوییل هستند استفاده شود.

روغن ولك قابليت اختلاط با بسياري از آفت كش ها را دارد ولي با قارچ كش كاپتان، سموم گوگردي (با هر نوع فرمولاسيون) مثل سولفور و آبامكتين نبايستي اختلاط شود.

تا دو هفته قبل و بعد از روغن پاشي از محلول پاشي سموم داراي گوگرد اجتناب شود.

معمولا نیاز به مخلوط کردن روغن ولک با حشره کش ها نمی باشد ولی در صورت نياز (در باغات هلو آلوده به سرشاخه خوار هلو) می توان با حشره كش هاي نفوذي مثل دورسبان و اتيون مخلوط کرد. قارچ كش نوردوكس را نيز مي توان با آن تركيب و مصرف نمود.

فاصله بين روغن پاشي و بارندگي حداقل 24 ساعت باشد.

ميزان مصرف روغن ولك در باغات 2 درصد (2 ليتر روغن در 100 ليتر آب) مي باشد.