رعايت نكات بهداشتي و فني در هرس درختان میوه مطالب مفید
رعايت نكات بهداشتي و فني در هرس درختان میوه
1-محل بريدگي حاصل شده از قطع شاخه روي درخت، محل مناسب براي رشد و پرورش باكتريها ، قارچها...
5 ماه قبل